Sökning: "Moderna språk"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade orden Moderna språk.

 1. 1. Språksyn i läromedel för spanska årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Woodward Anna; [2024]
  Nyckelord :Communicative Language Teaching; Gemensam europeisk referensram för språk; kommunikativ kompetens; kontinuum; kursplaner; lärandeaktiviteter; läromedel; moderna språk; spanska; språkinlärning; Task-Based Language Teaching;

  Sammanfattning :   Denna studie undersöker genom en kvalitativ innehållsanalys språksynen i två förlagsproducerade läromedel för spanska i årskurs 9, Colores 9 och Gracias 9. Kursplanen för moderna språk i grundskolan har en uttalad funktionell och handlingsorienterad språksyn som utgår från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). LÄS MER

 2. 2. Språkdidaktiska metoder i det flerspråkiga klassrummet : En dokumentanalys av Lgr22 och Skolverkets Lärportal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sebastian Ascencio Dahl; [2024]
  Nyckelord :flerspråkighet; moderna språk; språkdidaktik; målspråk; L3;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur undervisningen av moderna språk i flerspråkiga klassrum behandlas i Skolverkets Läroplan (Lgr22) samt vilka didaktiska stöd som finns på Skolverkets Lärportal för språkundervisningen i flerspråkiga klassrum. Metoden är hermeneutisk och undersökningen grundar sig på dokument- och innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Mala vida : Un estudio semántico

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Nilsson Frej; [2024]
  Nyckelord :phraseology; semantics; historical linguistics; philology; discourse analysis; philosophy of language; hermeneutics;

  Sammanfattning : This is a study of how the Spanish phrase mala vida is used in a historical corpus, the Corpus diacrónico de la academia Española, and an attempt to find out the meaning of this enigmatic phrase, based upon its patterns of use in this particular context. Furthermore, the study investigates mala vida as an attribute, in a particular serie of phrases that refer to people (hombres de mala vida, mujeres de mala vida, gente de mala vida), in the same corpus, in order to find out whom they refer to. LÄS MER

 4. 4. En aktiv reception : strategianvändning för att underlätta läsförståelsen i ett främmande språk

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Wickström; [2024]
  Nyckelord :Läsförståelse; SPINK; läsförståelsestrategi; strategianvändning; läsförståelsetest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa en lässtrategis relevans för läsförståelsen i ett främmande språk för en grupp elever i kursen Moderna språk 3 på gymnasiet, genom tre läsförståelsetester. Vid testen fick eleverna samma text att läsa, och fick besvara samma innehållsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Eine empirische Untersuchung des Sprachengebrauchs im schwedischen DaF-Unterricht : Unterrichtspraxis und Einstellungen von Lehrenden und Lernenden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Mikaela Rydén; [2024]
  Nyckelord :German; Fremdsprachenunterricht; Zielsprache; Ausgangssprache; Fremdsprache; Mehrsprachigkeit; Schwedisch; Deutsch; DaF-Unterricht; Einstellungen; Code-Switching; Sprachengebrauch; Einsprachigkeit; tyska; moderna språk; målspråksanvändning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate when and how much German as well as Swedish is spoken by teachers and pupils in two high school classes. On top of that, the study includes both the teachers´and pupils´attitudes towards the usage of the languages in their German lessons. LÄS MER