Sökning: "Mohamed Mohamed"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden Mohamed Mohamed.

 1. 1. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 2. 2. The Role of LinkedIn in Effectuation Processes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Pratiwi; Rawan Mohamed; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurship; entrepreneur; early stage startups; effectuation; social media; LinkedIn;

  Sammanfattning : In the current digital era, social media has become an important element in the business world. Several theoretical studies have addressed the use of social media platforms in business operations. LÄS MER

 3. 3. Consumer Behaviour towards the Purchase and Usage of Electric Vehicles by Swedish Millennials

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohamed Zameel Ismail; Aly Al-Saeeady; [2020]
  Nyckelord :Consumer Behaviour;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Integrationsstrategi för Kalmar län- ett regionalt program, en analys utifrån ensamkommande barns perspektiv samt utifrån måluppfyllelsemodellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Faiza Mohamed; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; integration; security; education; Kalmar lan.;

  Sammanfattning : Today, the concept “unaccompanied refugee children” is common in Swedish media. The concept is both dramatic and sad. Alone - refugee - child. It is about children, who alone escape from perse- cution, war, poverty and starvation. LÄS MER

 5. 5. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER