Sökning: "Mohamed Warsame"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohamed Warsame.

  1. 1. Saccharification of lignocellulose

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Mohamed Warsame; [2012]
    Nyckelord :Wheat straw; Saccharification; Cellulose; Hemicellulose; Pretreatment; Lignocellulose;

    Sammanfattning : Den ökande efterfrågan på energi och den förväntade nedgången i råoljeproduktion har lett till ett enormt sökande efter nya energikällor. Cellväggen i växter består till stor del av lignocellulosa som i sin tur innehåller cellulosa och hemicellulosa. Dessa polysackarider är av stor betydelse för sökandet efter förnyelsebar energi. LÄS MER