Sökning: "Mohammed Sandström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohammed Sandström.

  1. 1. Framtagning av unika gemensamma sekvenser hos koagulasnegativa stafylokocker

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Författare :Jonas Mattisson; Sofia Gräsberg; Sara Rydberg Öhrling; Mohammed Al-Jaff; Iris Molin; Eric Sandström; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I följande rapport kommer vi ta upp hur vi löste problemet med att hitta gemensamma sekvenser hos en mängd koagulasnegativa stafylokocker (KNS) för att bl.a. kunna skilja dem ifrån dess släkting Staphylococcus aureus (S. aureus). LÄS MER