Sökning: "Mohammed Storm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohammed Storm.

  1. 1. Dagvattenhanteringsproblematik i södra Kurdistan : hur gör man i Sverige och internationellt

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Kalida Mohammed; [2012]
    Nyckelord :dagvattenhantering; öppet dagvatten; lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD; avrinning; infiltration;

    Sammanfattning : I södra Kurdistan där exploatering, utbyggnad och förtätning av nya respektive befintliga bebyggelseområden sker är dagvattensituationen mycket allvarlig. Arealerna av hårdgjorda ytor ökar stadigt med exploateringen. Infiltrationen av nederbörd i tillrinningsområden minskar ständigt. LÄS MER