Sökning: "Moisture safety"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Moisture safety.

 1. 1. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 2. 2. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Karlsson; Rima Ajeel; [2019]
  Nyckelord :Stommaterial; nybyggnation; ekonomisk jämförelse; miljömässig jämförelse.;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Dannio Nguyen; Amro Abu-Zarour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av smarta lösningar och automatisering av maskiner som kan recudera mänsklig arbetskraft för en förbättrad effektivitet och säkerhet har ökat i de senaste åren. För att idag få konkurrenskraftiga och hållbara produkter för den globala marknaden måste produkterna vara anpassade för olika väderförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Investigating the performance of hempcrete as an option for retrofitting masonry buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Henry Lanham; [2019]
  Nyckelord :Hempcrete; lime-hemp Miljöbyggnad; moisture safety; future climate; energy use; mould risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One fifth of the energy consumed by buildings in Sweden is by those built before 1945, many of them constructed from solid masonry walls. Improving their heating energy consumption is a challenge we must face in light of human’s impact on climate change as well as increasing energy costs. LÄS MER

 5. 5. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER