Sökning: "Molar Incisor Hypomineralization"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molar Incisor Hypomineralization.

  1. 1. Fotografisk diagnostik av Molar Incisor Hypomineralization: Test av validitet och reliabilitet

    Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Författare :Sihana Kacaniku; Lejla Crncalo; [2012]
    Nyckelord :Molar Incisor Hypomineralization; Intraoral photographic technique; Reliability; Sensitivity; Specificity; Validity;

    Sammanfattning : Molar Incisor Hypomineralization definieras som ett specifikt tillstånd orsakat av störningar i den tidiga fasen av emaljbildning av en eller flera permanenta första molarer med eller utan involvering av permanenta incisiver. Tidigare studier har visat att standardiserad intraoral fotograferingsteknik kan vara användbar för epidemiologiska studier av emaljdefekter. LÄS MER