Sökning: "Molly Frank-logue"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molly Frank-logue.

  1. 1. En aktuell studie för den lilla människan : Kvantitativ innehållsanalys av Lilla Aktuellt då och nu

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Linus Valberg; Molly Frank-Logue; [2016]
    Nyckelord :childrens news program; representation; intersectionality; gender; age; etnicity; interviewees; quantitative content analysis; agenda setting theory; structuration theory; nyhetsprogram för barn; intersektionalitet; Lilla Aktuellt; intervjupersoner; kön; ålder; etnicitet; förekomst; taltid; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; struktureringsteorin;

    Sammanfattning : This thesis examines the representation of interviewees according to apperance and time of apperance in the Swedish children’s news programme Lilla Aktuellt, 1994 and 2014 set out from an intersectional perspective. The thesis therefore examines whom of the interviewees that is over-and underrepresented in the programme, when it comes to the collaboration of the chosen categories: Sex, Age and Ethnicity. LÄS MER