Sökning: "Molly Frid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molly Frid.

  1. 1. Biofuel : - Sustainability of the Jatropha cultivation in Zambia

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

    Författare :Josephine Broberg; Molly Ericson; Gustav Frid; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER