Sökning: "Molly Nordangård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molly Nordangård.

  1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
    Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER