Sökning: "Molly Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molly Olsson.

  1. 1. Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Molly Olsson; [2018]
    Nyckelord :Identitet; Kroppslighet; Gymkultur; Bodybuilding.;

    Sammanfattning : Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. LÄS MER