Sökning: "Mona Amawi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Amawi.

  1. 1. Nyanlända elevers syn på kartläggning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Talar Nouri; Mona Amawi; [2016]
    Nyckelord :Newly arrived students; Nyanlända elever; Nyanlända elevers syn på kartläggning; Nyanländas kartlägning; Newly arrvied students views about mapping;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. LÄS MER