Sökning: "Mona Bonn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Bonn.

  1. 1. Inkludering vid läs - och skrivsvårigheter : Gymnasielärares förståelse, förhållningssätt och strategier

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Mona Bonn; [2020]
    Nyckelord :Inclusion; definition; attitudes; strategies; reading; writing; disability; swedish; high school; secondary school; Inkludering; förståelse; förhållningssätt; strategier; läs- och skrivsvårigheter; svenska; gymnasiet;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka och på så vis öka kunskapen om hur begreppet inkludering förstås av gymnasielärare i svenska som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter som går i vanliga klasser. Vidare syftade studien till att öka kunskapen kring hur förhållningssätten till undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter ser ut bland gymnasielärare i svenska, samt vilka olika strategier som används av lärarna i undervisningen. LÄS MER