Sökning: "Mona Persson Aronson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Persson Aronson.

  1. 1. Ska vi leka med musik? : Om förutsättningar för barns eget kreativa musikutforskande inom ramen för förskolans verksamhet och tillsammans med vuxna

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

    Författare :Mona Persson Aronson; [2013]
    Nyckelord :music; preschool; young children s music creation; musical interaction in preschool; opportunities of expression.; musik; förskolan; små barns musikskapande; musikalisk interaktion i förskolan; handlingsutrymme.;

    Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att utveckla kunskap om sambandet mellan förskollärares didaktiska ingripanden och förskolebarns möjligheter till att kreativt utforska och uttrycka musik. Undersökningen utgår från ett kulturpsykologiskt perspektiv som betonar interaktionen och det individuella kreativa prövandets betydelse för det musikaliska lärandet. LÄS MER