Sökning: "Monica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Monica Andersson.

 1. 1. När banden klipps : Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Monia Sundgren; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :Foster care; foster parents; placement breakdown; social services; support; aftercare; grief; Familjehem; familjehemsföräldrar; stödjande insatser; eftervård; socialtjänsten; sammanbrott; sorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority wished to receive support from the social services in connection with and after the placement had ended. LÄS MER

 2. 2. Läroplanen – i behov av ett förtydligande? En studie om införandet av undervisningsbegreppet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Andersson; Monica Zimmergren; [2018]
  Nyckelord :ansvar; förskola; läroplan; organisation; revidering; undervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att synliggöra föreställningar kring huruvida förskolans uppdrag kan komma att förändras med fokus på begreppet undervisning som införs i förslaget till den senaste reviderade läroplanen för förskolan. Vi har i det här arbetet valt att fokusera på att synliggöra föreställningar hos aktörer som innehar befattningar på styrnings- och ledningsnivåer inom förskolans organisation. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Monica Andersson; Frida Svensson; [2017]
  Nyckelord :Intensive Care Nurse; experiences; identification; assessment instruments; communication; delirium; Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; identifiering; bedömningsinstrument; kommunikation; delirium;

  Sammanfattning : Titel: Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium. En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Delirium uppkommer som akuta förändringar i mental status, slutenhet, medvetandepåverkan, konfusion och agitation. LÄS MER

 4. 4. Barnens känslor i lek : En kvalitativ observationsstudie av barnens känslouttryck under fri lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Monica Andersson; Julia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Grundkänslor; känslouttryck; fri lek; kamratkultur; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnets grundkänslor kommer till uttryck i leken. För att svara upp till syftet har vi använt oss av två frågeställningar: Hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Vi valde att observera barn till barn interaktionen mellan de äldre barnen. LÄS MER

 5. 5. Sandlådan : En plats för förskollärares matematikundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Sjölund; Mari Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER