Sökning: "Monica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Monica Andersson.

 1. 1. Läsa-, skriva-, räknagarantin: en garanti för åtgärder eller resultat? En kvalitativ intervjustudie om lärares och speciallärares upplevelser och beskrivning av läsa-, skriva-, räknagarantin med fokus på läsa- och skrivadelen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Inger Andersson; Monica Byström; [2020-06-23]
  Nyckelord :läsa-; skriva-; räknagarantin; tidiga insatser; fortbildning; implementering; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och speciallärare upplever och tolkar den nya läsa-, skriva-, räknagarantin med fokus på läsa- och skrivadelen, och hur garantin implementerats. Syftet var vidare att ta reda på hur nämnda yrkeskategorier upplever och beskriver arbetet med tidiga insatser i förhållande till garantin. LÄS MER

 2. 2. Jag är ett bra exempel på ett dåligt exempel : En kvalitativ intervjustudie om problematisk skolfrånvaro ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pernilla Andréasson; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När banden klipps : Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Monia Sundgren; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :Foster care; foster parents; placement breakdown; social services; support; aftercare; grief; Familjehem; familjehemsföräldrar; stödjande insatser; eftervård; socialtjänsten; sammanbrott; sorg;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority wished to receive support from the social services in connection with and after the placement had ended. LÄS MER

 4. 4. Läroplanen – i behov av ett förtydligande? En studie om införandet av undervisningsbegreppet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Andersson; Monica Zimmergren; [2018]
  Nyckelord :ansvar; förskola; läroplan; organisation; revidering; undervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att synliggöra föreställningar kring huruvida förskolans uppdrag kan komma att förändras med fokus på begreppet undervisning som införs i förslaget till den senaste reviderade läroplanen för förskolan.Vi har i det här arbetet valt att fokusera på att synliggöra föreställningar hos aktörer som innehar befattningar på styrnings- och ledningsnivåer inom förskolans organisation. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Monica Andersson; Frida Svensson; [2017]
  Nyckelord :Intensive Care Nurse; experiences; identification; assessment instruments; communication; delirium; Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; identifiering; bedömningsinstrument; kommunikation; delirium;

  Sammanfattning : Titel: Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium. En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Delirium uppkommer som akuta förändringar i mental status, slutenhet, medvetandepåverkan, konfusion och agitation. LÄS MER