Sökning: "Monica Andreasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Andreasson.

  1. 1. Högläsning i förskola och  i förskoleklass : En  studie om förskolelärares arbetsmetoder vid högläsning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Monica Andreasson; [2018]
    Nyckelord :reading aloud; preeschool preeschool class koncentraton difficulties litteracy language development and pedagogy; Högläsning; förskola förskoleklass koncentrationssvårigheter litteracitet språkutveckling och pedagogik;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares uppfattning och arbetsmetoder med högläsning i förskola och i förskoleklass för att bidra till att utveckla högläsning som ett pedagogiskt verktyg för barnets skriv- och språkutveckling i förskola och i förskoleklass. Det centrala i studien är vilken betydelse högläsning skapar för barn med eventuella koncentrationssvårigheter. LÄS MER