Sökning: "Monica Cederlund Paues"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Cederlund Paues.

  1. 1. Effekter av kognitiv beteendeterapi hos extremt tandvårdsrädda : En studie i klinisk verksamhet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Monica Cederlund Paues; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER