Sökning: "Monica Forsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Forsberg.

  1. 1. Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande - En utgångspunkt i specialpedagogens skolutvecklingsuppdrag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Monica Karlsson; [2018]
    Nyckelord :Elever Lärande Metakognition;

    Sammanfattning : Sammanfattning Karlsson, Monica (2018). Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag En specialpedagog ska aktivt arbeta med skolutveckling. LÄS MER