Sökning: "Monica Gomér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Gomér.

  1. 1. ”shu len, vad händish” En analys av multietniskt ungdomsspråk i Alejandro Leiva Wengers novell Borta i tankar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Monica Gomér; [2008]
    Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; etnicitet; identitet;

    Sammanfattning : Alejandro Leiva Wenger utkom år 2001 med sin kritikerrosade novellsamling Till vår ära. Min analys bygger på en av novellerna, Borta i tankar. Syftet med min uppsats är att undersöka hur väl språket i novellen överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk såsom det är beskrivet i forskningslitteraturen. LÄS MER