Sökning: "Monica Gunnarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Monica Gunnarsson.

 1. 1. Läsinlärning med datorns hjälp : En studie om ASL (att skriva sig till läsning) och möjligheter till god skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Gunnarsson; Monica Brogård; [2016]
  Nyckelord :causal theories of reading and writing disabilities; learning theories; literacy learning methods; models of reading methods; phonics; whole language method; WTR writing to read ; orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter; inlärningsteorier; läsinlärnings-metoder; modeller för läsmetoder; ljudmetod; helordsmetod; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa undersökningen var att jämföra ASL (att skriva sig till läsning) i ett helordsperspektiv med den traditionella ljudmetoden gällande elevers tidiga läs- och skrivutveckling. Jämförelsen gjordes också för att se vilken läsinlärningsmetod som är mest gynnsam och om någon av dessa har bättre möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Att vara döende men samtidigt vara levande - Existentiellt lidande hos patienter i palliativ vård.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Monica Olsson; Malin Gunnarsson; [2014-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården blir palliativ när den går från att vara botande till att lindra. Målet är att främja livskvalité och att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det existentiella innefattar de stora livsfrågorna, tankar om döden och meningen med livet. LÄS MER

 3. 3. Barns kosthållning : En studie om hur barns matvanor påverkar deras arbete i skolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Ottilia Nemeth-Varga Hahn; Louice Gunnarsson; Monica Rundberg; [2006]
  Nyckelord :Barn; Inlärning; Matvanor; Trötthet; Koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att se hur barns kostvanor påverkar deras inlärning för att få enbättre förståelse för elevers okoncentration. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer utfördapå fyra skolor. LÄS MER