Sökning: "Monica Jacobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Jacobsen.

  1. 1. Hederskultur på film : En kvalitativ filmanalys om allmänhetens bild av hedersrelaterat våld och förtryck

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Monica Jacobsen; [2020]
    Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; filmanalys; problematisering; WPR;

    Sammanfattning : Diskussionen kring hedersproblematiken kom inte igång förrän den fanns mitt bland oss, och tre hedersmord har kommit att utmärka starten för det sociala arbetet i Sverige med hederskulturer. Det är ett internationellt fenomen, men även nationellt definieras det så pass olika att det finns svårigheter i utformandet av konkreta handlingsstrategier. LÄS MER