Sökning: "Monica Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Lilja.

  1. 1. En läroboks modelläsare : En jämförande studie av läroböcker i Svenska 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Charlie Hansen; [2019]
    Nyckelord :modelläsare; yrkesprogram; studieförberedande program; tilltänkt läsare; statlig förhandsgranskning av läromedel; analysmodell;

    Sammanfattning : I det här examensarbetet analyseras två läroböcker från förlaget Sanoma: Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska Impulser 1. Bägge böckerna är skrivna för gymnasieämnet Svenska 1 och analyseras utifrån vilken författarnas tilltänkta läsare är för respektive bok. LÄS MER