Sökning: "Monica Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Monica Olsson.

 1. 1. Att identifiera lässvårigheter : Avkodning och ordigenkänning i åk 2 och åk 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Cecilia Olsson; Monica Svallhed; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; LegiLexi; Lässvårigheter; Ordigenkänning; Ordkedjor;

  Sammanfattning : Studien är en jämförelsestudie i åk 2 och åk 3 om avkodning och ordigenkänning med hjälp av Ordkedjor och LegiLexi. Syftet är att jämföra vad dessa två olika testmaterial mäter och hur testen korrelerar. Vidare är syftet att påvisa fördelar och nackdelar samt om elever i lässvårigheter presterar lågt på båda lästesten. LÄS MER

 2. 2. There are oceans of blessings under this soil : Möten och kollektivet som protagonist i Cities of Salt av Abdelrahman Munif

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Monica Olsson Kolkman; [2017]
  Nyckelord :postkolonialism; society as protagonist; Abdelrahman Munif; postkolonialism; society as protagonist; kollektivet som protagonist; Abdelrahman Munif; arabisk litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur lärare i särskolan arbetar med formativ bedömning och återkoppling : Betydelsen av feedback, kamratbedömning och självvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Nordström; Monica Olsson; [2017]
  Nyckelord :Feedback; kamratbedömning; självvärdering och utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : Särskolan kritiseras av Skolverket för att vara omsorgsbetonad och formativ bedömning lyfts fram som ett sätt att göra verksamheten mer kunskapsinriktad. Studier visar att det saknas fokus på bedömningsfrågor i särskolan och när det gäller formativ bedömning har det inte skett någon systematisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Miramar av Naguib Mahfouz : En narratologisk analys

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Monica Olsson Kolkman; [2016]
  Nyckelord :narratologi; Egypten; Naguib Mahfouz; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Interaktioner som möjliggör barns uttryck i förskolans ateljéverksamhet : En kvalitativ studie i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Susanne Olsson; Monica Vidén; [2016]
  Nyckelord :Ateljé; barns uttryck; förskolans pedagogiska miljö; förskollärares förhållningssätt; interaktion; skapande verksamhet.;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att få ökad förståelse och kunskap kring vad som influerar barn att uttrycka sig i ateljémiljön. Vi vill undersöka om det finns några specifika faktorer som kan vara avgörande för barns uttryck. LÄS MER