Sökning: "Monica Thorell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Thorell.

  1. 1. Strategier och relationer i förskolans samtal : En kvalitativ studie om pedagogers förutsättningar att förbereda och hantera svåra samtal med föräldrar

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Monica Thorell; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förklara hur pedagogerna i förskolan förbereder och genomför föräldrasamtal . Fokus har legat på de svårigheter man upplever och vilka medvetna och omedvetna strategier som används. LÄS MER