Sökning: "Monica Uttberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Uttberg.

  1. 1. Metodikens betydelse i den begynnande läs- och skrivinlärningsfasen. En kartläggning av sex lågstadielärares erfarenheter

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Jessica Sundén; Monica Uttberg; [2014-03-27]
    Nyckelord :läs- och skrivinlärning; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

    Sammanfattning : BakgrundMånga forskare och undersökningar visar att den tidiga läs- och skrivinlärningen är av stor betydelse för att lyckas som elev i grundskolan. Mot denna bakgrund väcktes ett intresse av vilka metoder lärare använder i den tidiga läs- och skrivinlärningen, samt vilka kartläggningar och åtgärder som vidtas när svårigheter uppmärksammas. LÄS MER