Sökning: "Monica Witkowska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monica Witkowska.

  1. 1. Pojkars och flickors bruk av fult språk

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Monica Witkowska; Sanna Iskandarani; [2011]
    Nyckelord :Fult språk; genus; traditionell samhällssyn; skola;

    Sammanfattning : Pojkars och flickors bruk av fult språk.... LÄS MER