Sökning: "Monika Cyrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monika Cyrén.

  1. 1. Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad omvårdnad i olika vårdkontexter : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Monika Cyrén; Ylva Karlström; [2016]
    Nyckelord :erfarenhet; personcentrerad vård; relation; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrering är en term som förekommer allt oftare inom vård och omvårdnad. Den beskriver en vård som organiseras med utgångspunkt från patientens individuella behov och har blivit synonymt med hög kvalitet inom vården. LÄS MER