Sökning: "Monika Grewing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monika Grewing.

  1. 1. Skattningsskalor för bedömning av smärta hos barn (0-6 år) inom sluten hälso- och sjukvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Monika Grewing; [2011]
    Nyckelord :Smärtbedömning; Pediatrisk omvårdnad; Neonatal omvårdnad; Barn; Spädbarn;

    Sammanfattning : Mycket vanlig inom sluten hälso- och sjukvård är vård av barn som är utsatta för smärta orsakad av ingrepp och procedurer. Smärta i samband med sjukdom eller medicinisk vård kan leda till betydande och livslånga fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Därför är det viktig med adekvat smärtbedömning och behandling. LÄS MER