Sökning: "Monika Larsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Monika Larsson.

 1. 1. Challenges of Service User Participation in Human Service Organisations: A Case Study in a Swedish Charity Organisation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monika Larsson; [2020-10-19]
  Nyckelord :Service user participation; human service organisations; moral work; isomorphism; and institutional logics;

  Sammanfattning : This report aims to explore the failures of service user participation initiatives in human service organisations. Despite the positive portrayals of service user participation and goals towards implementation, often times putting it into practice may fail. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsstil och ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Monika Larsson; [2016]
  Nyckelord :Attachment theory; leadership; RQ; Anknytningsteori; Ledarskap; RQ;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan chef och medarbetare, samt relationens funktion, har under senare år fått en allt större betydelse inom ledarskapsforskning. Hur kan anknytningsteorin användas för att öka kunskapen om chefers sätt att förhålla sig till sitt ledarskap i vår del av världen? Syftet med denna studie är att under svenska förhållanden undersöka hur anknytningsstilar fördelar sig inom en grupp chefer inom hälso- och sjukvård, samt om det finns samband mellan chefens anknytningsstil och hur chefen upplever olika relationella parametrar i ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. "Man behöver inte vara ensam" : En kvalitativ undersökning av elevers upplevelse av pedagogledd rastaktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Monika Larsson; Christina Söderlund; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; fritidspedagog; lärare i fritidshem; pedagogledd rastaktivitet; pedagogens deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur elever upplever den pedagogledda rastaktiviteten utomhus och om den deltagande vuxne har någon betydelse. Målet är att ta del av elevernas egna tankar och synsätt. Undersökningen utgår ifrån vad barnen tycker och tänker, barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Monika Eriksson; Elisabeth Larsson; [2011]
  Nyckelord :akupunktur; attityder; behandling; holistiskt synsätt; upplevelser; val; acupuncture; attitudes; choice; experience; holistic view; treatment;

  Sammanfattning : Användandet av alternativa behandlingsmetoder, däribland akupunktur, ökar i många länder. Enligt WHO ska varje medlemsland verka för en ökad integration mellan skolmedicin och komplementär- och alternativmedicin. Enligt Socialstyrelsen bör sjuksköterskor söka information och implementera ny kunskap i den skolmedicinska sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Ledningsgruppens dynamik – en studie av den svenska klädesbranschens ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Niesporek; Joakim Wulff; Marina Neving; Martin Larsson; [2003]
  Nyckelord :svenska klädesbranschen; ledningsgrupper; sammansättning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. LÄS MER