Sökning: "Moral Etik"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden Moral Etik.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 2. 2. Kan Keene, Lindgren & Trenter bidra till lösningar på värdegrundsarbetets gåtor? : En studie om tre barndeckares didaktiska potential för svenskämnets värdegrundsarbete i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tove Johansson; Sofia Lingersjö; [2023]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; skönlitteratur; barndeckare; undervisning; etik och moral; maktrelationer; explicit och implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tre skönlitterära verk inom barndeckargenren och dess potential inom ett didaktiskt värdegrundsarbete inom svenskämnet. Undersökningen inriktar sig på elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. "Klimatomställningen är vår tids ödesfråga" : En kvalitativ studie av svenska politiska partiers gestaltning av klimatet i sina valmanifest år 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Setterstig; Felicia Aigner; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under den svenska valrörelsen år 2022 riktades kraftig kritik mot de politiska partiernas smala debatt om vår tids viktigaste fråga, klimatet. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur klimatet gestaltas i politisk kommunikation i den svenska valrörelsen år 2022. LÄS MER

 4. 4. Traumatiska upplevelser ute på fält : Kvalitativ intervjustudie om journalisters erfarenheter kring traumatiska upplevelser och stressfyllda situationer vid konfliktrapportering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Embla Hegg; Josephine Berg; [2023]
  Nyckelord :Journalistik; krigskorrespondent; utrikeskorrespondent; psykisk ohälsa; känslor; stress; trauma; etik; moral; tystnadskultur; yrkesnormer.;

  Sammanfattning : The work produced by war correspondents can be affected by traumatic and stressful situations, both short and long term (Lazarus & Folkman, 1984). Can readers trust journalists to write objectively and not to fill articles with emotions? As readers, it is relevant to know that information. LÄS MER

 5. 5. Thomas Hobbes and Leviathan : Homo Naturalis and the Incarnation of Aristotle's Zoon Politikon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi och tillämpad etik

  Författare :Jacob Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Thomas Hobbes; Aristoteles; Kontraktsteori; Leviathan; Rationalitet; Naturtillstånd;

  Sammanfattning : Thomas Hobbes first law of nature states that 'each rational man shall and ought to endeavor peace'. Simultaneously, Hobbes first law of nature is perhaps the antithesis of his conception of man in nature (homo naturalis), where man is simply defined as an animal residing in an amoral and arbitrary environment in which every notion of "right and wrong" are connected to the individual's capacity for self-maximizing rationality. LÄS MER