Sökning: "Moral i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Moral i vården.

 1. 1. LÄKAREN HADE JU ALDRIG SAGT SÅ HÄR TILL EN SMAL PERSON - Vårdpersonals reaktioner på stigmatisering av tjocka personer med sociologisk analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Hertzman; [2023-02-09]
  Nyckelord :moral emotions; stigma; tjock; viktbias; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen kring hur stigmatisering av tjocka personer inte bara påverkar de stigmatiserade. Dessutom bidrar studien med att beskriva varför negativa attityder gentemot tjocka personer förekommer och upprätthålls i ett led för att minska gapet mellan vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonals upplevelse av att delta i etiska ronder med inriktning på vård av äldre : - En kvalitativ innehållsanalys av ambulanspersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Green; [2023]
  Nyckelord :Ambulance personell; ethic competence; ethics rounds; impaired decision-making ability; Ambulanspersonal; etikrond; etisk kompetens; nedsatt beslutsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulansens uppdrag har utvecklats och numer bedrivs bland annat avancerad vård. Den äldre befolkningen ökar vilket även speglar ambulansuppdragen. Den äldre befolkningen kan vid sjukdom eller på grund av åldrande ha en nedsatt beslutsförmåga, vilket gör dessa bedömningar svårare. LÄS MER

 4. 4. Att vara sjuksköterska inom slutenvården under Covid-19 pandemin - En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lyupka Bäckström; [2023]
  Nyckelord :care; coronavirus; hospital; nurse; perceptions.; coronavirus; omsorg; sjuksköterska; sjukhus; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 var ett pandemiskt utbrott av infektionssjukdom orsakad av SARS-CoV-2 virus. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som arbetar nära människor och därmed blev de direkt utsatta för hälsorisker. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av palliativ vård av närstående i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ebba Mårtensson; Elsa Mauritsson; [2023]
  Nyckelord :At Home; Experience; Palliative care; Relative; Spouse; Qualitative studies; Anhörig; I hemmet; Kvalitativa studier; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv sjukdom. Palliativa vården innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och bör även inkludera stöd till anhöriga. LÄS MER