Sökning: "Moralisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Moralisk stress.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av etnisk diskriminering och moralisk stress - en studie utifrån rekryterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nour Elgzyri; Eftimia Efi Trapesidou; [2023]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; moralisk stress; rekryterare; enkät; rekryteringsprocess; svenska; Ethnic Discrimination; Moral Stress; Recruiters; Recruiting Process; Survey; Swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate whether recruiters experience ethnic discrimination against the applicant during the recruitment process, as well as whether recruiters experience moral stress. It also aims to see if there is a relationship between recruiters' moral stress and their experience of ethnic discrimination. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Helena Markac; Oana Maris; [2023]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Etiska utmaningar; Kvalitativ; Morlaisk identitet; Moralisk stress; Palliativ vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. LÄS MER

 4. 4. Man gör det för barnets bästa - En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att sticka barn venöst

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristina Mathiesen; Agnes Nilsson; [2023]
  Nyckelord :barnets rättigheter; moralisk stress; sjuksköterskors upplevelser; venösa stick på barn; vårdlidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion är en omvårdnadsåtgärd som kan orsaka smärta och obehag. Barns negativa upplevelser av vården kan ge konsekvenser för välmående och utveckling, varför sjuksköterskor som arbetar med barn spelar en viktig roll i att förhindra dessa. LÄS MER

 5. 5. Etiska utmaningar i palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Shirran; Konstantinos Kalyvas; [2023]
  Nyckelord :End-of-life; ethical dilemma; experiences; moral distress; palliative; nursing; sedation; Etiska dilemman; moralisk stress; palliativ vård; sedering; smärtlindring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär rätten till god och meningsfull vård intill livets slut, och innefattar lindrande behandling för att nå största möjliga livskvalitet. Sjuksköterskan har med sitt patientnära arbete och omvårdnadsansvar en central position inom palliativ vård, särskilt i kommunikation mellan patient, närstående och läkare. LÄS MER