Sökning: "Morgan Daleryd Sjöblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Morgan Daleryd Sjöblom.

  1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
    Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

    Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER