Sökning: "Morgan Nordström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Morgan Nordström.

  1. 1. Callcenter inom banksektorn - En kvalitativ fallstudie ur ett organisationsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Andersson; Johan Wennerholm; Daniel Nordström; [2002]
    Nyckelord :Callcenter; bank; fallstudie; organisation; SEB; Handelsbanken; Föreningssparbanken; Nordea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur callcenter inom banksektorn skapades, hur de ser ut idag och hur framtiden ter sig. De företag vars callcenter studeras är: Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB. Metoden är för studien är induktiv och kvalitativ. LÄS MER