Sökning: "Moseib"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Moseib.

  1. 1. Uppdrag Filmskapande : Ett utvecklingsinriktat arbete om hur filmskapande kan utveckla verksamheten kring digitala verktyg.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Markus Abramsson; Moseib Abedali; [2020]
    Nyckelord :After-school centre; digital tools; digital learning; iMovie; iPad; knowledge; meningfulness; motivation; Fritidshem; digitala verktyg; digitalt lärande; iMovie; iPad; kunskap; meningsfullhet; motivation;

    Sammanfattning : Efter genomförd nulägesanalys kunde vi konstatera att det fanns ett behov och en önskan hos fritidshemslärarna att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Utvecklingsarbetet syftade således till att utveckla undervisningen kring digitala verktyg samt att bidra till elevernas och lärarnas kunskapsutveckling genom digitala verktyg. LÄS MER