Sökning: "Mother Tounge"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Mother Tounge.

 1. 1. Att främja språkutveckling och engagemang:Modersmålsundervisning i kvalitativ belysning : Fostering language development and engagement:mother-tounge education i focus

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Malmberg Arnell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract An overall purpose of the present study is to gain increased knowledge and insights about mother tongue teaching. Another purpose of the study is to investigate and analyze the interaction between teachers and students in mother tongue teaching in the primary years of compulsory school. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivning av arbetet med modersmålsutveckling : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Martina Rask; Ellinor Bulleghin; [2021]
  Nyckelord :Modersmål; förskollärare; läroplanen; modersmålsutveckling; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med modersmålsutveckling på förskolan. Den utgick från en kvalitativ ansats där metoden som användes var semi-strukturerade intervjuer med förskollärare. Resultatet analyserades genom tematisering och ställdes mot studiens teoretiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Modersmålens inkludering i förskolans verksamhet : En studie om förskollärares metoder, kunskaper och erfarenheter i inkluderingsarbetet av modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ebba Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Artifacts; inclusion; mother tongue; preschool teachers; survey; Artefakter; enkät; förskollärare; inkludering; modersmål;

  Sammanfattning : Sveriges förskolor är idag präglade av många olika språk vilket har gjort att förskollärare har fått ett bredare ansvar när det handlar om barns språkutveckling. Forskning visar på att det är av fördel och viktigt att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utöva sitt eget språk i verksamheten, då det i sin tur leder till att barnet kan utveckla och förstå det svenska språket snabbare och lättare. LÄS MER

 4. 4. Hur ska jag stödja barnet språkligt : en vetenskaplig essä om en pedagogs svårigheter att kommunicera med ett andraspråkigt barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Engström; [2020]
  Nyckelord :preschool; bilingual; support in mother tounge; non-verbal resources; communication; förskola; tvåspråkig; modersmålsstöd; icke-verbala resurser; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä har sin utgångspunkt i en gestaltning som speglar mina svårigheter i att språkligt stödja ett andraspråkigt barn. Gestaltningen beskriver olika händelser inom en förskoleverksamhet där jag försöker kommunicera med barnet. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse och motivation i grundskolan : Motivation som en framgångsrik faktor för god läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Larsson; Henrik Jalking; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; Reading strategies; Didactics; Cognitive strategies; First Language; Mother Tounge; Engagement; Reading instruction; Läsförståelse; Lässtrategier; Motivation; Läsmotivation; Läsdidaktik;

  Sammanfattning : Att ha ett brett språkregister har betydelse för vilka möjligheter individen ges för att kunna verka i samhället. Språket är nyckeln för att bland annat kunna uttrycka sig, stärka identiteten och sätta sig in i andra individers kulturer, tankar och sätt att se på världen. LÄS MER