Sökning: "Motivationsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Motivationsarbete.

 1. 1. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 2. 2. Byggstenar och formuleringar för arbete med språkliga ideala självbilder : En läromedelsanalys med fokus på motivationsarbete för spanska i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marit Rødsjø; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkiga ideala självbilder; självet som blivande målspråksanvändare; moderna språk.;

  Sammanfattning : This thesis explores to which extent and how a book of exercises made for the subject of modern languages (Spanish) offers support for the pupils' creation of L3+ ideal future selves. By using content analysis and from recommendations of how to create exercises based on Dörnyei and Henrys theories of L2 and L3 future selves, the learning material has been reviewed looking for six themes: "Persons: the self", "persons: others", "places and social contexts" "feelings", authentic matieral" and "possibilities". LÄS MER

 3. 3. Att verka för våldsutövare : En kvalitativ studie om socialarbetares behandlingsarbete med män som utövar fysiskt våld mot kvinnor i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Olivia Lundstedt; Alva Bodström; [2023]
  Nyckelord :Social work; intimate partner violence; domestic violence; perpetrators of violence; treatment; Socialt arbete; våld i nära relation; förövare; behandling; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att identifiera utvecklingsbehov, utifrån socialarbetares erfarenheter av behandlingsarbetet med män som utövar fysiskt våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus riktar sig mot socialarbetarnas utmaningar med förändringsarbetet. LÄS MER

 4. 4. "..vi gör allt vi kan för att inte placera ert barn" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av glappet mellan SoL och LVU

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Martina Larsson; Alice Larusson; [2023]
  Nyckelord :Discretion; the gap between SoL and LVU; motivational work; intermediate constraint; child care investigation; Handlingsutrymme; glappet mellan SoL och LVU; motivationsarbete; mellantvång; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var tudelat. Syftet var att undersöka hur socialsekreterare upplever situationer där socialtjänsten konstaterat att en familj är i behov av insatser, men både samtycke från vårdnadshavare och skäl att tillämpa 2 § LVU saknas. LÄS MER

 5. 5. En systematisk litteraturstudie om effekten av autonomistöd i idrott-och hälsoundervisningen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Malmqvist; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; Intrinsic motivation; Autonomy support; School intervention; Fysisk aktivitet; Inre motivation; Autonomistöd; Skolintervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors stillasittande beteende är ett av dagens stora folkhälsoproblem och är en betydande riskfaktor för sjukdom och död hos befolkningen över hela världen. I undersökningar om svenska barns aktivitetsvanor visar det sig att tonåringarna är inaktiva större delen av sin vakna tid och att andelen barn med fetma mer än dubblerats de senaste 30 åren. LÄS MER