Sökning: "Motivationsstategi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Motivationsstategi.

  1. 1. Behövs motivation när det finns passion? : En kvalitativ studie om hur medarbetare inom ett spelutvecklingsföretag upplever motivationsstrategier

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi;

    Författare :Camilla Persson; Ida Rosenberg; [2015]
    Nyckelord :Motivationsstategi; motivation; arbetstillfredsställelse; passion; ledarskap;

    Sammanfattning : När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar så krävs det en funktionell strategi hos företagen för att behålla kvar kompetent personal inom organisationen. Genom att motivera de anställda med tydliga mål och klara visioner skapas goda förutsättningar för ett bra arbetsklimat. LÄS MER