Sökning: "Motor symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Motor symptoms.

 1. 1. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : Att leva med en oförutsägbar kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Botsjö; Olivia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday life; Experience; Motor symptoms; Parkinson’s disease; Det dagliga livet; Motoriska symtom; Parkinsons sjukdom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Dansens påverkan på den psykiska hälsan hos individer med Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Gyrling; Magnus Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Dance; mental health; Parkinson’s disease; qualitative study; Dans; kvalitativ studie; Parkinsons sjukdom; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas ca 18000-20000 individerha Parkinsons sjukdom (PS) och de flesta som drabbas är över 65 år. PS associeras med motoriska och icke-motoriska symtom som alla påverkar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Isabell Hansen; Elina Palmhed; [2018]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms of dementia; BPSD; non-pharmacological interventions; nursing; person-centered approach; systematic review; content analysis.; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; BPSD; icke-farmakologiska interventioner; omvårdnad; personcentrerat förhållningssätt; systematisk översikt; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). LÄS MER

 5. 5. Oral hälsa hos individer med Parkinsons sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Ula Hatem; Hiba Obed; [2018]
  Nyckelord :dental care; oral diseases; Parkinson s disease; saliva; Orala sjukdomar; Parkinsons sjukdom; tandvård; saliv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som kan begränsa människan och minska dess förmåga att fungera normalt i det vardagliga livet. Bland individer diagnostiserade med Parkinsons sjukdom finns risk att munhälsan blir dåligt prioriterad. LÄS MER