Sökning: "Motorisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Motorisk utveckling.

 1. 1. "Ute blir det mer friare känner jag" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser gällande barns grovmotoriska rörelser vid utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Tegnvallius; Lisa Elmersson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor; physical activity; motor skills; Förskola; utevistelse; fysisk aktivitet; motorisk utveckling.;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och barns motoriska utveckling. LÄS MER

 2. 2. De mångfacetterade begreppen: lek, lärande och utveckling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellinor Ejserholm; [2020]
  Nyckelord :lek; lärande; ämnesdidaktik; utveckling; pedagoger; förhållningssätt; styrdokument;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som belyser relationen mellan begreppen lek, lärande och utveckling. Begreppen lek, lärande och utveckling är komplexa både i sig själva och i relationen till varandra. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av barns utveckling utifrån fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Fjällborg; Tilda Lönngren; [2020]
  Nyckelord :Förskollärares upplevelser; förskollärares roll; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; kognitiv utveckling; förskolebarn.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att synliggöra förskollärares upplevelser av hur fysiska aktiviteter kan påverka barns utveckling i förskolan. I studien undersöks även hur förskollärare beskriver sin roll i arbetet med barns fysiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Förskolegårdens utformning ur en motorisk synvinkel : En bildbaserad dokumenatationsstudie om hur förskolegårdar ger barnen möjlighet till motorisk utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Isabelle Rudman; [2020]
  Nyckelord :Motor skills; physical activity; preschool yard; Motorik; fysisk aktivitet; förskolegård; konstruerad utemiljö; naturlig utemiljö.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför studeras ämnet. LÄS MER

 5. 5. Barns fysiska aktivitet från "topp till tå" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lamberg; Tina Muhonen; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; handlingar; miljö; motorisk utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra förskollärares uppfattningar om och handlingar för barns möjligheter till fysiska aktivitet i förskolan. Dessutom var syftet att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för att främja barns motoriska utveckling. LÄS MER