Sökning: "Motoriska symtom"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Motoriska symtom.

 1. 1. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Ulrika Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : Att leva med en oförutsägbar kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Botsjö; Olivia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday life; Experience; Motor symptoms; Parkinson’s disease; Det dagliga livet; Motoriska symtom; Parkinsons sjukdom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Dansens påverkan på den psykiska hälsan hos individer med Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Gyrling; Magnus Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Dance; mental health; Parkinson’s disease; qualitative study; Dans; kvalitativ studie; Parkinsons sjukdom; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas ca 18000-20000 individerha Parkinsons sjukdom (PS) och de flesta som drabbas är över 65 år. PS associeras med motoriska och icke-motoriska symtom som alla påverkar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 4. 4. ALS patienters upplevelser av sjuksköterskans roll i omvårdnaden - Amyotrofisk lateralskleros : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Olofsson Ljungholm; [2018]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros ALS ; motorneuronsjukdom MND ; sjuksköterskans förhållningssätt; livskvalité; symtomlindring; omvårdnad; patientcentrerad vård; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS/MND) är en nervsjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna vilket medför att muskler förtvinar. Symtom som förekommer är förlamning, tal-kommunikationssvårigheter, sväljsvårigheter, nedsatt tarmrörelse, andningsproblem och psykiska besvär. Sjukdomen medför stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Isabell Hansen; Elina Palmhed; [2018]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms of dementia; BPSD; non-pharmacological interventions; nursing; person-centered approach; systematic review; content analysis.; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; BPSD; icke-farmakologiska interventioner; omvårdnad; personcentrerat förhållningssätt; systematisk översikt; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). LÄS MER