Sökning: "Muda"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Muda.

 1. 1. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 3. 3. Improving Material Flows By Production Layout Conversion : A case study within the automotive industry

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Björn Holmdahl; [2022]
  Nyckelord :Cellular layout; Functional layout; Manufacturing; Material flow; Muda; Lean manufacturing; Production Layout; Value Stream Mapping VSM ; Continuous improvements;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how material flows can be more efficient through the conversion from a functional-layout to a cellular-layout. The study wants to clarify how the production layout conversion can be used by organizations who are currently utilizing the functional production layout to become more efficient. LÄS MER

 4. 4. “Mi padre le habla en catalán, pero mi madre le contesta en castellano” : Estudio de las actitudes de un grupo catalán hacia la lengua catalana de la posguerra.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Ländin; [2021]
  Nyckelord :catalán; identidad; normalización; lingüística; actitud; acomodación; sentirse;

  Sammanfattning : Catalonia, an autonomous community in Spain, with the official language of the Spanish State and the official language of Catalonia: Spanish and Catalan. The Law of Linguistic Normalization of 1983 implemented the Catalan language in the public sector and in the compulsory educational system, which had been officially prohibited during the Franco dictatorship. LÄS MER

 5. 5. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER