Sökning: "Muhamed Abdi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Muhamed Abdi.

  1. 1. Arbetsplatsens miljöarbete. En kvalitativ studie om miljöarbetets påverkan på medarbetarnas motivation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefin Arhusiander; Muhamed Abdi; [2022-02-16]
    Nyckelord :CSR; motivation; Miljöarbete;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur medarbetarnas motivation påverkas av arbetsplatsens miljöarbete, samt redogöra varför och hur arbetsplatsen ska arbeta för att uppnå högre motivation. Vi genomförde 12 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare i ett blandat urval av företag. LÄS MER