Sökning: "Multi-cultural"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Multi-cultural.

 1. 1. ”Varje barn förtjänar att se sig själv som hjälte på sidorna” : En empirisk studie om mångkulturell skönlitteratur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellenor Fransson; Shkurte Feka; Marlen Shehadeh; [2020]
  Nyckelord :Multi-cultural; intercultural; fiction; scaffolding; problematize; focus on the problem; normalize; Mångkulturell; interkulturell; skönlitteratur; scaffolding; problemfokus; problematisera; normalisera;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är det idag mångkulturella samhället och hur media lyfter fram denna mångkulturalitet som en problematik samt hur detta speglas för barnen. Skolans syfte är att utbilda nästa generations medborgare och det är med barnen som arbetet måste börja för att få bort den idag allt större segregation som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. "Att vara kyrka är ett hoppets tecken"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2019]
  Nyckelord :Ecclesiology; churchly identity; multi-culturalism; multi-religiosity; diversity; Church of Sweden; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This MA thesis aim has been to examine what it means to be a church in a multi-cultural and multi-religious environment. The research question posed is: how is a churchly identity being described in contexts characterized by multiculturalism and multi-religiosity? This has been examined by semi-structured interviews with seven ordained ministers and one ordained deacon in four different churches within the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Politiska föreställningar om bibliotek : En studie av idèer om biblioteksinstitutionen i riksdagsmotioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nommi Nordlund; Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :motioner; riksdagsmotioner; bibliotek; bibliotekslagen; riksdagen; sveriges riksdag; föreställningar om bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine what Swedish parliamentarians thinks about the library as an institution. To achieve this aim we use discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju en stor skillnad på att vara en flerspråkig förskola och en mångkulturell förskola” : En studie om förskollärares berättelser om deras roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Matilda Gille; Andrea Lindh; [2018]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; förskollärare; redskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta del av och beskriva hur förskollärare berättar om sitt arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Studiens syfte undersöks genom följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare sin roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilka redskap anser förskollärare är betydelsefulla i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilken syn beskriver förskollärarna att de har på modersmålets betydelse för flerspråkiga barn? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att undersöka hur förskollärare beskriver på vilket sätt samspelet mellan förskollärare och barn, med hjälp av olika redskap, ger möjlighet till flerspråkiga barns modersmålsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap & mångfald : Personlighetens påverkan på konflikter i mångkulturella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nina Öhlund; [2018]
  Nyckelord :Management; Diversity; Culture; Conflicts; The Big Five Model; Traits; Ledarskap; mångfald; kultur; konflikter; Big Five-modellen; egenskaper;

  Sammanfattning : Datum: 2018 – maj Syfte: Att skapa förståelse för sambandet mellan en ledares personlighet och dennes förmåga att hantera emotionella och uppgiftsorienterade konflikter i organisationer som präglas av mångfald. Utifrån Big Five-modellen ämnar studien besvara vilka av ledarens personlighetsfaktorer som har påverkan på det som sker i konflikter som uppstår i mångkulturella grupper. LÄS MER