Sökning: "Multi-sensoriska tillvägagångsättet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Multi-sensoriska tillvägagångsättet.

  1. 1. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Andreas Bragd; [2020]
    Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

    Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER