Sökning: "Multiculturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet Multiculturalism.

 1. 1. Islamophobia in the Netherlands: Semi-Structured Interviews with Implementers of Polarization and Radicalization Action Plan 2007-2011

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Farinaz Aryanfar; [2021-07-01]
  Nyckelord :islamophobia; integration; Netherlands; peace and conflict studies;

  Sammanfattning : Islamophobia has been on the in many countries in the past decade. However, not much research has been done on solutions to decrease it. This thesis is a case study of the Dutch Polarization and Radicalization Action Plan (PRAP) projects implemented during 2007-2011. LÄS MER

 2. 2. Party system design and nation-building efforts : A comparative study of Kenya and Nigeria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Party system design; consociationalism; integrationalism; nation-building; assimilation; multiculturalism; Kenya; Nigeria;

  Sammanfattning : How can party system design contribute to managing ethnic relations? This thesis investigatesthe relationship between party system design and the type of nation-building efforts pursuedin a country. More specifically, whether a country allows ethnicity to be a source of politicalmobilization or not and how that relates to nation-building policies having an assimilating ora multicultural character. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö – undervisning i ettmultikulturellt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joakim Lagerstedt; Robert Joines; [2021]
  Nyckelord :Culture; Education; Inclusion; Multiculturalism; Mångkultur; Pedagogiskt arbete; Religion; Religionskunskapsundervisning och Teaching;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att belysa metoder för inkludering genom att studera hurskolan har bemött och bemöter multikulturalitet. Syftet med uppsatsen är att informeraläsare om vad olika forskare har kommit fram till som medverkar till inkludering. LÄS MER

 4. 4. Mångkulturalitet i förskolan : en studie med fokus på förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rondik Amedi; Shahed Shaker; [2021]
  Nyckelord :Multikulturalitet; förskola; förskollärare; barn; interkulturell pedagogik; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få djupare förståelse för förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet på olika förskolor och på vilka sätt förskollärare gör barn med utländsk bakgrund delaktiga i aktiviteter på förskolan. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på två olika förskolor, där en av förskolorna är interkulturellt förskola medan den andra förskola består av en minoritet av barn med utländsk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör en europé till en europé? : En undersökning om hur samhällskunskapslärare konceptualiserar en europeisk identitet och hur de undervisar om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Adrian Hernandez Pérez; [2021]
  Nyckelord :Europe; European identity; identity formation; definition; evaluation; civics; upper-secondary school; Europa; europeisk identitet; identitetsutveckling; definition; värdering; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Sedan det officiella bildandet av EU så har idén om en gemensam europeisk identitet funnits. Både EU och Sverige har försökt förverkliga denna idé – det finns däremot forskning som tyder på att det är ett tämligen svårdefinierat koncept. LÄS MER