Sökning: "Multidimensionell bedömning av interceptiv medvetenhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Multidimensionell bedömning av interceptiv medvetenhet.

  1. 1. Har ålder, kön och tidigare kroppsbehandling i form av massage betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet+ : Does age, gender and previous body treatment in the form of massage have importance for self-rated experience of body awareness?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Helena Vesterlund; Kristin Nyman; [2016]
    Nyckelord :Body aeareness; age; gender; massage; The multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness; perception.; kroppsmedvetenhet; ålder; kön; massage; Multidimensionell bedömning av interceptiv medvetenhet; varseblivning.;

    Sammanfattning : SyfteAtt utvärdera om ålder, kön och tidigare kroppsbehandling i form av massage har betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet.BakgrundKroppsmedvetenhet beskrivs som en uppmärksamhet av inre kroppsförnimmelser. LÄS MER