Sökning: "Multikulturella företag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Multikulturella företag.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Mångfaldsperspektiv i en svensk kontext : Mode eller institution?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Eklund; Peter Helgesson; [2016]
  Nyckelord :Workplace diversity; diversity perspectives; diversity management; workplace multiculturalism; sustainable development; institutional theory; discourse analysis; abductive approach; Mångfald på arbetsplatsen; mångfaldsperspektiv; diversity management; multikulturalism; hållbar utveckling; institutionell teori; diskursanalys; abduktiv ansats;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar begreppet mångfald på arbetsplatsen i en svensk kontext. Begreppet har diskuterats i Sverige sedan slutet av 1990-talet, men det råder fortfarande en förvirring kring vad mångfald på arbetsplatsen innebär och vilken påverkan det har på enskilda organisationer. LÄS MER

 3. 3. Empowerment in a multicultural organization : The perception of empowerment from a multicultural and oraganizational level perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Åman; Gabriella Ahlbom; [2013]
  Nyckelord :Empowerment; national culture; organizational culture; multicultural organizations; values; practices; management; Empowerment; nationell kultur; organisatorisk kultur; multikulturella organisationer; värderingar; arbetstekniker; management;

  Sammanfattning : During the last decades, corporations have become more multinational, and the concept of employee empowerment has become one of the largest management trends within organizations. Managers need to be flexible when working with multicultural employees and understand that practices are perceived differently depending on the national culture and organizational level. LÄS MER

 4. 4. Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt : En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Mia Myrén Zreloff; Josefin Markström; [2013]
  Nyckelord :Multikulturell projektgrupp; global; multikulturellt projekt; mjukvarubranschen; kultur; Hofstede; dimensionsteori; kulturdimensioner; interkulturell intelligens;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. LÄS MER

 5. 5. Affärskultur : Hållbar utveckling genom effektiv kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sofie Söderström; [2013]
  Nyckelord :Affärskultur; kommunikation; utbildning;

  Sammanfattning : Globaliseringen som ständigt ökar kan i samband med utveckling av destinationer bli påverka de av kulturella interaktionerna på platsen. Förutom att olika nationaliteter befinner sig på en destination så ökar även de kulturella olikheterna/de olika nationaliteterna i de företag och organisationer som finns på platsen. LÄS MER