Sökning: "Multimodalt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Multimodalt arbete.

 1. 1. Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan : En litteraturstudie med nordiskt språkligt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Ringnér; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; digital undervisning; nordisk gemenskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och kartlägga forskningsfältet om grannspråksundervisning inom svenskämnet kopplat till kursplanerna. Forskningsfrågorna handlade om vilket innehåll grannspråksundervisningen ska ha, vilka arbetssätt som är lämpliga samt vad som gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Anovel: Sound Reading

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rasmus Juhlin; [2019]
  Nyckelord :Audionarratology; Booktrack; Design practice; Multimodality; Narrative; Remediation; Sound studies;

  Sammanfattning : Över en trestegsprocess brukar studien research through design för att utforska narrativ presenterade genom ett multimodalt medium bestående av komponenterna text och stream (ljud). En existerande applikation, Booktrack, har blivit undersökt under studien. LÄS MER

 3. 3. Elever i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen : En intervjustudie av svensklärares undervisning för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; svensklärare; mellanstadiet åk. 4-6; stödinsats; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4-6 arbetar när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever i behov av stöd. Studiens data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer med sex verksamma svensklärare på mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. Användningen av digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Miriam Haavel; Agnesa Ademaj; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; förskolemiljö; lärande; multimodalt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers förhållningssätt till hur de använder digitala verktyg, med utgångspunkt i den nya reviderade läroplan som trädde i kraft 1: a juli 2019. Vi har sedan tidigare under våra VFU-perioder funderat kring hur pedagoger förhåller sig till de nya riktlinjerna i läroplanen om digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Möjligheten att lära av varandra : Hur elever i årskurs 2 samspelar med varandra när de i grupp samtalar om naturvetenskapligt innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Bergstaf; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :begreppsanvändning; multimodalt uttryckssätt; naturvetenskap; samspel; samtal;

  Sammanfattning : Naturvetenskap betonas som en väsentlig del av människans kunskaper, vilket kursplanen belyser att elever behöver få möjlighet att samtala om. Samtidigt påpekar forskning att elever inte upplever att samarbete med andra elever är av vikt utan de anser att kunskaperna ska inhämtas från läraren. LÄS MER