Sökning: "Multipla intelligenser"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Multipla intelligenser.

 1. 1. Individualisering i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Björkberg; Victor Sellberg; [2020]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Individanpassning; Individualisering; De samhällsorienterande ämnena;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för individanpassad undervisning i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. Fokus ligger på att få ta del av lärares reflektioner angående möjligheter och svårigheter som de upplever i klassrummet, men även vid planering av undervisning. LÄS MER

 2. 2. Styrkor och svagheter med formell och informell samhällsundervisning - Kunskapsutveckling i relation till undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Edvina Andersson; Elsie Alver; [2019]
  Nyckelord :Formell undervisning; informell undervisning; kunskapsutveckling; meningsfullhet; motivation; multimodal;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i frågeställningen om vad forskning säger hur samhällsundervisning bör utformas i årskurs 4-6, för att säkerställa kunskapsutveckling hos alla elever. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka risker och fördelar med olika undervisningsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling : Musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nurto Larsson; Soghra Hosseini; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; språkutveckling; andraspråksinlärning; kommunikation; flerspråkiga barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om hur förskollärare kan främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med hjälp av musikaktiviteter och hur de använder musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv av Vygotskij samt Gardners teoriutveckling kring multipla intelligenser. LÄS MER

 4. 4. Kan musikundervisning gynna matematikinlärning? : En konsumtionsuppsats om hur musikutövande över tid kan stärka matematiska förmågor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Jakobsson; Richard Lindroos; [2018]
  Nyckelord :Skola; undervisning; didaktisk kontext; musik; musikutövande; matematik; matematikförmågor; spatial temporal reasoning; explicit; implicit; multipla intelligenser; ämnesöverskridande; ämnesövergripande; ämnesintegrerat.;

  Sammanfattning : Denna uppsats granskar forskning som gjorts kring kopplingar mellan musik och matematik i en didaktisk kontext och diskuterar hur sådana kopplingar kan användas i musikundervisning i årskurs 1–6 för att förbättra elevers matematikkunskaper. Syftet är att belysa likheter mellan musik och matematik och ta reda om och i så fall hur en konkretisering av och ett fokus på dessa likheter kan gynna elevers lärande i matematik. LÄS MER

 5. 5. Howard Gardner i dramaverksamhet : En autoetnografisk teoriundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :dramapedagogik; multipla intelligenser; autoetnografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit undersöka om Howard Gardners teori om multipla intelligenser kan användas som analytiskt redskap i en dramapedagogisk verksamhet på kulturskola. Detta har gjorts genom en autoetnografisk inspirerad studie på en kulturskola i Sverige. LÄS MER